Vedtægter for Coward Gaming

§1 Foreningens navn

Stk. 1: Coward Gaming

§2 Foreningens hjemsted

Stk. 1: Foreningen har hjemsted i Holbæk kommune

§3 Foreningens formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af E-sport. Foreningen har også til formål at skabe trygge og professionelle rammer for gamere. Herunder styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI, og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et bestyrelsesanliggende.

§5 Medlemskab

Stk. 1: Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

Stk. 2: Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§6 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september

Stk. 3: Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

Alle indkaldelser og udsendelser i forbindelse med Generalforsamlingen kan ske ved meddelelse på hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse.

Stk. 4: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Officielle værger til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme

Stk. 5: Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

Stk. 6: Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning eller anden afstemningsmetode valgt af bestyrelsen. Dog skal der være skriftlig afstemning (også kaldet hemmelig afstemning), hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

Stk. 7: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

Stk. 2: Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§8 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

Stk. 3: Bestyrelsen vælges for: 1 år og kan genvælges

Stk. 4: Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 6: Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Stk. 7: Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 15 år.

Stk. 8: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed, vil det være formandens stemme som er afgørende.

§9 Regnskab/økonomi

Stk. 1: Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6)

Stk. 2: Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

Stk. 3: Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den valgte revisor.

§10 Tegnings – og Dispositionsret

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og næstformanden, der har ret til at indgå aftaler og disponere på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§11 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§12 Opløsning af foreningen

Stk. 1: Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Der tages forbehold for eventuelle stavefejl